Grad Šabac

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 1544

Aktivnih preduzetnika - 4141

105.768


Broj stanovnika
h-money

65.669


Prosečna zarada

797


Površina
Šabac

2


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

5


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

2.842.583 evra

1.383.961 evra

(49% EU PRO)

1.458.622 evra

(51% sufinansiranje)

864.488 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca bavi se važnim industrijskim i urbanim centrom sa značajnim graditeljskim nasleđem smeštenom u užem gradskom jezgru, nastalom početkom 19. veka i registrovanom kao posebna kulturnoistorijska celina sa Šabačkom tvrđavom na obali reke Save. Industrijski kompleks „Zorka“ je takođe važna prostorna celina, sa nekoliko preostalih vrednih objekata industrijske arhitekture.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

Nova fiskulturna sala – fer plej za inkluziju

Integralni projekat

Partner na projektu: Osnovna Škola „Vuk Karadžić“, Osnovna Škola ,,Sveti Sava”, Predškolska ustanova „Naše dete“, Sportski savez Šabac, Sportski savez osoba sa invaliditetom Šabac, Kulturno-umetničko društvo „Abrašević"

Unapređenje fizičkog obrazovanja i podrška inkluzivnim sportovima izgradnjom nove fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, koju koristiti preko 800 učenika, uključujući one iz ranjivih zajednica i sa posebnim potrebama. Ovaj objekat će takođe biti domaćin kulturnih događaja, promovišući interkulturalnost i angažman zajednice. Procene zdravstvenog stanja i prilagođene programe fizičkog obrazovanja pružaće specijalizovani tim, što će koristiti učenicima, roditeljima i više od 100 obrazovnih profesionalaca. Ova inicijativa predstavlja značajan korak ka poboljšanju dobrobiti mladih i jačanju integracije zajednice u Šapcu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

864.488 evra

500.000 evra

364.488 evra

1.604.978 evra

Podrška preduzeću koje proizvodi etanol - Etanol d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje proizvodi etanol planira da nabavi dekanter kako bi unapredilo proizvodnju. Kao rezultat, biće otvorena dva radna mesta, uz postojećih devetnaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju ustanovama za decu sa smetnjama u razvoju i ženskom košarkaškom klubu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

88.669 evra

43.344 evra

45.325 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Ivana Ristić PR Stomatološka ordinacija

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Stomatološka ordinacija planira da nabavi intraoralni skener i računar radi poboljšanja kvaliteta usluga i produktivnosti. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojeća četiri. Aktivnost DOP predviđa edukaciju dece predškolskog uzrasta o značaju zdravstvene i stomatološke zaštite, kao i praksu za učenike/ce lokalne stomatološke škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.117 evra

15.480 evra

4.637 evra

Podrška veterinarskoj praksi - Veterinarska ambulanta Vet-park

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Veterinarska ambulanta planira da nabavi četiri medicinska aparata (ultrazvuk, mikrokonveksnu sondu, manometar, EKG aparat i stomatološki komplet za kuniće) radi povećanja obima i unapređenja kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa saradnju sa lokalnim udruženjem za zaštitu životinja i sterilizaciju pasa lutalica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.426 evra

10.328 evra

3.098 evra

Podrška laboratoriji za zubnu tehniku Dental Max

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Laboratorija za zubnu tehniku planira da nabavi stomatološki 3D skener, softver za štampač za digitalni dizajn i desktop računar za povećanje obima i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa finansijsku donaciju lokalnom košarkaškom klubu, donaciju najbolje rangiranom maturantu lokalne medicinske škole i popravku protetike za socijalno ugrožene.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.691 evra

15.480 evra

4.211 evra

Opremanje severozapadne industrijske zone za nove razvojne projekte u Šapcu

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Projekat završnog opremanja Severozapadne poslovne zone u Šapcu kroz izgradnju atmosferske kanalizacije i puteva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.463.075 evra

619.957 evra

843.118 evra

373.117 evra

Naučni centar – fabrika ideja za 21. vek

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija zgrade za smeštaj Naučnog centra (​​​666,94 m2) i razvoj programa za darovitu decu u Šapcu kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za razvoj talentovane omladine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

373.117 evra

179.372 evra

193.745 evra