Grad Bor

Južna i istočna Srbija - Borski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 510

Aktivnih preduzetnika - 1204

41.089


Broj stanovnika
h-money

86.764


Prosečna zarada

856


Površina
Bor

1


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

3


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

131.260 evra

107.710 evra

(82% EU PRO)

23.551 evra

(18% sufinansiranje)

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Bora

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja Bora bavi se teritorijom koja je i prethodno planski razvijana kao industrijski centar, izgrađen u neposrednoj blizini rudarsko-metalurškog kompleksa. Grad je po stepenu zagađenja i degradacije životne sredine jedno od najugroženijih područja u Srbiji. Snažan turistički potencijal ogleda se u Brestovačkoj banji, Borskom jezeru i turističkom centru „Jelen“ na Crnom vrhu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

101.408 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Stefan Simonović PR Radnja za proizvodnju mlečnih proizvoda Zapis Homolja L&S

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom mlečnih proizvoda planira da nabavi opremu za proizvodnju mlečnih proizvoda (dozator za kiselomlečne proizvode, dozator za mleko, duplikator kapaciteta 500 l i pH metar) kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnoj predškolskoj ustanovi i korisnicima lokalnih narodnih kuhinja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.230 evra

16.985 evra

4.246 evra

Podrška preduzeću za proizvdonju prehrambenih proizvoda - Zoran Krcić PR Prerada mleka i proizvodnja sireva Krcino zlato Zlot

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom mlečnih proizvoda planira da nabavi 11 mašina za mlečnu proizvodnju, uvođenje ISO standarda kvaliteta i izradu veb-stranice u cilju unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda, kao i uvođenja i promocije novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju sredstava za popravku dela lokalnog seoskog puta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.398 evra

36.234 evra

9.164 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Stomatološka ordinacija Dr Miloš Stanković

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Stomatološka ordinacija planira da nabavi ortopan radi poboljšanja kvaliteta i proširenja spektra usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa stomatološke preglede za mlađu decu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

34.779 evra

24.638 evra

10.141 evra

29.853 evra

Podrška Udruženju građana „Kokoro“ Bor: Korak dalje

Socijalna kohezija

Unapređenje kvaliteta i održivosti socijalne usluge za resocijalizaciju i prevenciju asocijalnog ponašanja među 80 dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama kroz pružanje sveobuhvatnih usluga podrške, uključujući edukaciju, savetovanje, resocijalizaciju i medijaciju, uz jačanje kapaciteta profesionalaca koji rade sa njima, a u okviru Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.853 evra

29.853 evra

-