Opština Žitorađa

Južna i istočna Srbija - Toplički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 39

Aktivnih preduzetnika - 374

13.825


Broj stanovnika
h-money

55.604


Prosečna zarada

214


Površina
Žitorađa
svi-projekti

26

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

484.662 evra

408.327 evra

(Donatori 84%)

76.335 evra

(Sufinansiranje 16%)

63.023 evra

Učešće programa: 53.513 evra

Sufinansiranje: 9.509 evra

-
39.267 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Miloš Stajković PR Proizvodnja građevinske stolarije Stajkom

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju stolarije planira da nabavi vertikalni formatizer i mašine za lajsne radi unapređenja i ubrzanja procesa proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju stolarije vrtiću u Žitorađi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

39.268 evra

32.456 evra

6.811 evra

23.755 evra

Podrška Opštini Žitorađa: Pilotiranje usluge ličnog pratioca deteta

Socijalna kohezija

Unapređenje pristupa obrazovanju i bolja podrška u učenju deci sa invaliditetom, uz uspostavljanje usluge socijalne zaštite ličnog pratioca deteta, kroz organizovanje akreditovane obuke za lične pratioce, njihovo angažovanje i pružanje usluge.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

23.755 evra

21.057 evra

2.698 evra

53.078 evra

Učešće programa: 40.334 evra

Sufinansiranje: 12.744 evra

50.937 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - Bosanac-95 Držanovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi obradom drveta i trenutno proizvodi drvene brikete za grejanje. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašine za proizvodnju peleta, a u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i unapređenja konkurentnosti. Ovo će za posledicu imati otvaranje jednog novog radnog mesta odmah, kao i još jednog u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje podrške lokalnoj zajednici u vidu održavanja i popravke zgrade mesne zajednice, škole i vrtića u selu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.010 evra

12.000 evra

3.010 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi arhitektonskom delatnošću - Architectural ID Pejkovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik proizvodi 3D vizuelne prikaze arhitektonskih projekata za strano tržište. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku računara za renderovanje i uspostavljanje takozvane render farme, čime će povećati produktivnost i kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah, kao i još četiri nova radna mesta u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti pružanje podrške lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.600 evra

14.000 evra

6.600 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Šumaprodukt 2018 d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za preradu voća nabaviće mašinu za pranje barboter i transportnu inspekcionu traku radi povećanja proizvodnih kapaciteta, poboljšanja kvaliteta proizvoda i smanjenja troškova proizvodnje. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija televizora za vrtić „Prva radost“ u Žitorađi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.327 evra

12.193 evra

3.134 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

69.595 evra

Učešće programa: 63.348 evra

Sufinansiranje: 6.247 evra

17.116 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Prerada drveta i proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

Samozapošljavanje mladih

Prerada drveta i proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.800 evra

9.800 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

31.472 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Izrada glavnog projekta za unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Toplički heroji“ u Pejkovcu, Opština Žitorađa

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Toplički heroji“ u selu Pejkovac radi poboljšanja kvaliteta života đaka

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.913 evra

1.039 evra

874 evra

Priprema glavnog projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Toplički heroji“ u Žitorađi

Izrada glavnog projekta

Priprema glavnog projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Toplički heroji“ u Žitorađi

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.162 evra

1.289 evra

873 evra

Arhitektonska delatnost

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Arhitektonksa delatnost. Podrška preduzeću „Architectural ID“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.133 evra

14.633 evra

4.500 evra

21.007 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

298.967 evra

Učešće programa: 251.132 evra

Sufinansiranje: 47.835 evra

50.657 evra

Pružanje savetodavne službe za građane (CAS) u Žitorađi

Opštinsko upravljanje

Otvorena je i potpuno operativna Kancelarija za savetodavne službu za građane u pružanju pomoći u dobijanju ličnih dokumenata, obezbeđivanju socijalnih davanja, pitanja rada i nezaposlenosti i pristupa zdravstvenim uslugama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.980 evra

27.703 evra

5.277 evra

Rodna ravnopravnost - Uključite se

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Jačanje preduzetničkih kapaciteta žena u cilju unapređenja njihove ekonomske nezavisnosti. Projekat je prvenstveno bio fokusiran na žene starije od 45 godina, domaćice i žene iz višestruko marginalizovanih grupa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.800 evra

2.352 evra

448 evra

Rodno osetljiva lokalna politika

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i razvoj rodno osetljivih lokalnih politika

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.612 evra

1.354 evra

258 evra

Uključivanje građana u proces odlučivanja o opštinskom budžetu

Fond za učešće građana (CIF)

Veće uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou korišćenjem različitih alata - javnih slušanja, javnih sastanaka, okruglih stolova, medijskih kampanja itd.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.114 evra

7.656 evra

1.458 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

8.593 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.593 evra

7.218 evra

1.375 evra

168.522 evra

Izgradnja tribina stadiona u Žitorađi

Lokalna infrastruktura

Tribine na stadionu izgrađene i funkcionalne

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

97.300 evra

81.732 evra

15.568 evra

Stvaranje uslova za promet i marketing mlečnih proizvoda, kao i unapređenje komunalnih usluga u Žitorađi

Lokalna infrastruktura

Kroz projekat je rekonstruisana mlečna pijaca i nabavljena oprema

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.222 evra

59.826 evra

11.396 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra