Opština Raška

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 279

Aktivnih preduzetnika - 1152

21.606


Broj stanovnika
h-money

57.220


Prosečna zarada

670


Površina
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
svi-projekti

60

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

2.101.185 evra

1.628.796 evra

(Donatori 78%)

472.389 evra

(Sufinansiranje 22%)

241.641 evra

Učešće programa: 191.074 evra

Sufinansiranje: 50.567 evra

-
13.807 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Ana Dental 036

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Stomatološka ordinacija planira da nabavi stomatološku stolicu sa elementima, senzor za rendgen aparat i lampe za brzu polimerizaciju radi povećanja obima i kvaliteta usluga i uvođenja novih. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa organizovanje dve radionice o oralnoj higijeni za Udruženje osoba sa posebnim potrebama u Raški, besplatan specijalistički stomatološki pregled i obezbeđivanje mobilnih ortodontskih aparata za dva člana Udruženja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.807 evra

11.702 evra

2.105 evra

227.834 evra

Rekonstrukcija Zdravstvene stanice u Baljevcu

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija Zdravstvene stanice (1.050 m2) u Baljevcu u opštini Raška kako bi se obezbedila bolja zdravstvena zaštita za lokalno stanovništvo.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

227.834 evra

179.372 evra

48.462 evra

491.663 evra

Učešće programa: 274.091 evra

Sufinansiranje: 217.572 evra

31.500 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Planinsko blago d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće poseduje sertifikat HACCP i bavi se preradom voća i povrća i proizvodnjom slatkog, džemova, sokova, kompota itd. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašine za rezanje i mlevenje voća i punjenje, kako bi se povećali proizvodni kapaciteti i otvorilo šest novih radnih mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju proizvoda raznim korisnicima, kao i promovisanje zdrave ishrane.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.500 evra

22.200 evra

9.300 evra

125.536 evra

Izrada plana detaljne regulacije Draganići

PDR

Planom detaljne regulacije uspostaviće se uslovi za korišćenje zemljišta, parcelisanje područja i izgradnju komunalne infrastrukture, što će zainteresovanim investitorima omogućiti izgradnju objekata, a lokalnoj samoupravi mogućnost održivog upravljanja područjem u budućnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.000 evra

15.000 evra

6.000 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

„Raška reGIStracija“ - unapređenje GIS-a u cilju boljeg urbanističkog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja

Uvođenje i razvoj GIS-a

Opština Raška će razviti specijalizovanu GIS aplikaciju - turističku mapu Raške - kako bi predstavila turističke kapacitete opštine i potencijalnim investitorima pružila pristup prostornim podacima. Postojeća GIS jedinica sa obučenim kadrom i potrebnom opremom, uspostavljena 2017. godine sa ciljem da se unapredi lokalno urbanističko planiranje, upravljanje zemljištem i opšte opštinske usluge, biće nadograđena tako da obuhvati opsežnu bazu podataka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

102.395 evra

84.750 evra

17.645 evra

334.627 evra

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka

Lokalna infrastruktura

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka poboljšaće uslove života više od 100 porodica, uključujući 30 romskih porodica. Projekat će unaprediti pružanje komunalnih usluga kao i zaštitu životne sredine, a sve otpadne vode iz naselja biće prikupljene i povezane sa postojećim kanalizacionim sistemom, dok će Оpština pripremiti i usvojiti odluku o besplatnim priključcima na kanalizaciju za romske porodice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

334.627 evra

150.000 evra

184.627 evra

362.963 evra

Učešće programa: 319.499 evra

Sufinansiranje: 43.464 evra

27.876 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Zajedno do posla

Fond za učešće građana (CIF 1)

Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom putem ekonomskog osnaživanja i ustanovljavanja stalne izrade suvenira u prostorijama Udruženja za pomoć osobama sa posebnim potrebama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.573 evra

17.607 evra

1.966 evra

Informacione tehnologije

Samozapošljavanje mladih

Izrada veb-portala, obrada podataka, programiranje, održavanje softvera i ostale informacione delatnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.132 evra

3.132 evra

-

182.397 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Studija izvodljivosti i planska dokumentacija za planinu Golija

Projekat Golija

Projekat će biti razvijen u partnerstvu sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i lokalnim samoupravama i podrazumeva izradu plana detaljne regulacije za infrastrukturne koridore, pripremu modela za upravljanje Golijom kao i aktivnosti koje treba da doprinesu unapređenju znanja o upravljanju destinacijama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.000 evra

33.000 evra

-

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Izrada glavnog projekta za izgradnju objekta za socijalno stanovanje

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za izgradnju objekta za socijalno stanovanje u kojem će stalni smeštaj dobiti 12 društveno ugroženih porodica u skladu sa unapred utvrđenim skupom kriterijuma i važećim zakonodavstvom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.056 evra

4.454 evra

602 evra

Izrada glavnog projekta za izgradnju mosta preko reke Ibar

Izrada glavnog projekta

Glavni projekat za izgradnju mosta preko reke Ibar predviđa i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Rvati na desnoj obali Ibra.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.296 evra

11.967 evra

1.329 evra

Izrada glavnog projekta sistema grejanja sportske dvorane u Raškoj

Izrada glavnog projekta

Glavni projekat sistema grejanja sportske dvorane u Raškoj predviđa instalaciju sistema klimatizacije, koji se može koristiti 365 dana u godini, što će omogućiti Turističko-sportskoj organizaciji Raške da pokrene nove aktivnosti i promoviše rekreativne aktivnosti među stanovništvom Raške.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.090 evra

5.481 evra

609 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada plana detaljne regulacije za Poslovnu zonu „Baljevac“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.080 evra

8.346 evra

7.734 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada detaljnog plana regulacije za Poslovnu zonu „Jug 2 Supnje“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.180 evra

612 evra

568 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada detaljnog plana regulacije za Poslovnu zonu „Severno Vlasovo“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.399 evra

5.916 evra

5.483 evra

Stomatološka praksa

Žensko preduzetništvo

Stomatološka praksa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.495 evra

9.495 evra

-

Proizvodnja odevnih predmeta

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja odevnih predmeta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.950 evra

9.950 evra

-

Prerada drveta i proizvodi od drveta

Žensko preduzetništvo

Prerada drveta i proizvodi od drveta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.870 evra

2.870 evra

-

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Žensko preduzetništvo

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.573 evra

9.573 evra

-

Proizvodnja proizvoda od plastike

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja proizvoda od plastike

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.400 evra

9.400 evra

-

Rekonstrukcija sistema javne rasvete u Opštini Raška

Javno-privatno partnerstvo

Pružanje tehničke pomoći pri izradi projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju sistema javne rasvete u Opštini Raška, koji treba da doprinese većem kvalitetu pruženih usluga i energetskoj efikasnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.580 evra

11.580 evra

-

Proizvodnja odeće

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Proizvodnja odeće. Podrška preduzeću „Perfect 111“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.743 evra

11.143 evra

6.600 evra

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača. Podrška preduzeću „Pahuljica“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.210 evra

8.710 evra

4.500 evra

152.690 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Raškoj

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.738 evra

9.720 evra

3.018 evra

ReGIStracija - unapređenje urbanističkih postupaka i lokalnog ekonomskog razvoja korišćenjem GIS tehnologije

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat je uglavnom usmeren na promociju značajnih i poznatih turističkih potencijala Nacionalnog parka „Kopaonik“. Projektom će se unaprediti vidljivost i opštinske usluge koje podstiču ulaganja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

110.542 evra

99.487 evra

11.055 evra

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Prijavi nasilje - nauči kako da to učiniš

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Doprinos unapređenju pozornosti građana i građanki Raške o rodno zasnovanom i porodičnom nasilju, kao i pravnim mogućnostima za žrtve nasilja. Željeni cilj biće postignut kroz saradnju širokog kruga aktera, javne događaje i inicijaciju procedura za formiranje fonda za podršku žrtvama nasilja u porodici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.070 evra

3.070 evra

-

1.004.918 evra

Učešće programa: 844.132 evra

Sufinansiranje: 160.786 evra

56.923 evra

Ekonomsko osnaživanje žena u opštini Raška

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Ekonomsko osnaživanje žena kroz organizovanje obuka za „Nacionalnog vodiča“, obuka o proizvodnji suvenira, osnivanje suvenirnice od strane Turističke organizacije i organizovanje prodaje rukotvorina na manifestacijama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.447 evra

2.895 evra

552 evra

Usmereno ekonomsko osnaživanje žena u opštini Raška

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost povećanjem zapošljivosti žena iz ruralnih sredina kroz obuke

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.164 evra

1.818 evra

346 evra

Zanatska i krojačka zanatska radnja

Žensko preduzetništvo

Zanatska i krojačka radnja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.535 evra

1.289 evra

246 evra

Ordinacija za pružanje stomatoloških usluga

Žensko preduzetništvo

Ordinacija za pružanje stomatoloških usluga

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.340 evra

2.806 evra

534 evra

Uspostavljanje primarne separacije otpada

Fond za učešće građana (CIF)

Uspostavljanje primarne separacije otpada u Osnovnoj školi „Raška“ kroz nabavku i distribuciju kanti za primarnu separaciju otpada, kao i organizovanje eko-edukativnih aktivnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.724 evra

6.488 evra

1.236 evra

Kultura za ruralno područje

Fond za učešće građana (CIF)

Osnivanje lokalnih folklornih sabora u udaljenim seoskim sredinama, gde deca i omladina imaju male ili nikakve mogućnosti za kvalitetne vannastavne aktivnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.363 evra

11.225 evra

2.138 evra

„Regata Tvrđava - spoj mladosti i tradicije“

Fond za učešće građana (CIF)

Promocija turističkog potencijala kraja kroz izradu promotivnih brošura, angažovanje mladih kao volontera i realizaciju trke čamaca na reci Ibar.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.386 evra

10.404 evra

1.982 evra

Zanatska radnja-Korak ka nezavisnosti

Fond za učešće građana (CIF)

Obuka osoba sa smetnjama u razvoju za montažu i izradu nameštaja, sa ciljem lakšeg budućeg zapošljavanja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.156 evra

5.171 evra

985 evra

Rodna ravnopravnost u službi razvoja

Rodna ravnopravnost

Pružanje podrške uspostavljanju i unapređenju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u Jugozapadnoj Srbiji i Topličkom okrugu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.657 evra

2.232 evra

425 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

68.749 evra

Izrada plana detaljne regulacije za Suvo Rudište

Plan detaljne regulacije

Planom su utvrđena pravila uređenja, izgradnje, zaštite i korišćenja dela kompleksa „Suvo Rudište“, koji je turističko područje od nacionalnog interesa u okviru Nacionalnog parka Kopaonik. Ovim se stvara zakonski i planski osnov za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, kao i za formiranje parcela za javnu upotrebu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.272 evra

38.028 evra

7.244 evra

Plan generalne regulacije za Jošaničku banju

Plan detaljne regulacije

Plan generalne regulacije za Jošaničku banju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Rodna ravnopravnost

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.477 evra

7.121 evra

1.356 evra

776.106 evra

Izgradnja Dečijeg centra u opštini Raška

Lokalna infrastruktura

Izgradnja Dečijeg centra u opštini Raška

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

188.215 evra

158.101 evra

30.114 evra

Izrada tehničke dokumentacije za reciklažno dvorište u opštini Raška

Tehnička dokumentacija

Izrada tehničke dokumentacije za reciklažno dvorište u opštini Raška

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.100 evra

24.444 evra

4.656 evra

Opremanje enterijera Dečijeg centra u Raškoj opštini

Infrastrukturno opremanje

Opremanje enterijera Dečijeg centra u Raškoj opštini

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

199.978 evra

167.982 evra

31.996 evra

Izrada idejnog projekta za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda sa studijom izvodljivosti i EIA za  opštinu Raška - Kopaonik i studiju o rezervama vode na teritoriji opštine Raška

Tehnička dokumentacija

Izrađeni su idejni projekti sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda za turističko područje Kopaonik koji su dostavljeni opštini Raška.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

92.000 evra

77.280 evra

14.720 evra

Izrada glavnog projekta primarne kanalizacione mreže - I faza i glavnog kolektora otpadnih voda u Jošaničkoj Banji

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnog projekta primarne kanalizacione mreže - I faza i glavnog kolektora otpadnih voda u Jošaničkoj Banji

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

94.717 evra

79.562 evra

15.155 evra

Izrada glavnog tehničkog projekta za anti-erozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnog tehničkog projekta za anti-erozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

57.033 evra

47.908 evra

9.125 evra

Zlatibor Zlatar Marketing plan

Planiranje razvoja

Projekat je usmeren ka izradi Strateškog marketing plana koji ima za cilj da istakne turističke potencijale Zlatara i Zlatibora i okolnih opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga (Priboj, Prijepolje, Sjenica, Užice, Arilje, Bajina Bašta, Požega, Kosjerić i Ivanjica)

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.510 evra

8.828 evra

1.682 evra

Izrada glavnog tehničkog projekta za protiverozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim područjima i radovi na antierozionim objektima za regulaciju reke Raške

Infrastruktura

Izrada glavnog tehničkog projekta za anti-erozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

57.033 evra

47.908 evra

9.125 evra

Radovi na rekonstrukciji i opremanju Centra za osobe sa invaliditetom u Novom Pazaru

Lokalna infrastruktura

U prostorijama Dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim i razvojnim smetnjama postavljeni su sistemi grejanja i sanitarija. Postavljena je i profesionalna kuhinja i aparati, opremljena senzorna soba, uređeno i opremljeno igralište ispred Centra, nabavljen minibus

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.500 evra

23.100 evra

4.400 evra

Unapređenje stručnog obrazovanja za industrije tekstila, obuće i odeće u Novom Pazaru, Raškoj, Sjenici i Tutinu

Infrastrukturno opremanje

Unapređenje stručnog obrazovanja za industrije tekstila, obuće i odeće u Novom Pazaru, Raškoj, Sjenici i Tutinu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.020 evra

16.817 evra

3.203 evra

31.945 evra

Festival „Raške duhovne svečanosti“

Podrška festivalima

Festival je podržan kroz podršku u obezbeđivanju smeštaja, hrane i prevoza za učesnike

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.945 evra

26.834 evra

5.111 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra